Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden regelt uw gebruik van de website www.interiorss.be (hierna genoemd de “Website”) en dit samen met de diensten, functies en inhoud die worden aangeboden via de Website (hierna genoemd de “Diensten”). De volgende terminologie is ook van toepassing: “Wij”, “ons” en “onze” verwijzen naar INTERIORSS met maatschappelijke zetel te Kreekstraat 5, 8400 Oostende en BTW BE 0766.239.325. “Gebruiker”, “u” en “uw” verwijst naar u, de Gebruiker of sitebezoeker (private of professionele persoon, evenals ieder die in naam en voor rekening van een rechtspersoon optreedt). “Interieurarchitect” verwijst naar de interieurarchitecten van INTERIORSS. “Voorwaarden” verwijst naar deze Algemene Voorwaarden. “Inhoud” verwijst naar de tekst, logo’s, afbeeldingen, foto’s, informatie, metadata en dergelijke.

Door uw gebruik van de Website, wordt u geacht de volgende voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd en ermee akkoord te gaan dat u zich houdt aan en bent gebonden door alle toepasselijke wet- en regelgeving van België. We kunnen deze voorwaarden op elk gewenst moment herzien zonder kennisgeving aan u. Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@interiorss.be. Als u deze voorwaarden op enig moment onaanvaardbaar vindt of als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik deze Website dan niet.

Er wordt ervan uitgegaan dat elke natuurlijke persoon, die Diensten bestelt bij INTERIORSS, minstens 18 jaar oud is.

Indien INTERIORSS nalaat de strikte toepassing te eisen van één van de bepalingen van deze voorwaarden, kan dit niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van deze rechten.

De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen INTERIORSS en de Gebruiker, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden moeten samen met de Privacy Verklaring van INTERIORSS gelezen worden en kunnen te allen tijde op de Website geraadpleegd worden. De Privacy Verklaring is te vinden op: www.interiorss.be/privacy.

1. DIENSTEN

Via de Website kunnen Diensten, die worden gerealiseerd door Interieurarchitecten, aangevraagd worden door Gebruikers. Deze worden hierna “Ontwerpdiensten” genoemd.

Pakket LITE en PLUS: de Gebruiker kiest een pakket LITE of een pakket PLUS met een aantal Ontwerpdiensten en een vaste prijs. Na betaling wordt de order uitgevoerd. 

Pakket PREMIUM: de Gebruiker kiest zelf een aantal Ontwerpdiensten. Op die manier wordt een pakket op maat opgesteld. Vervolgens ontvangt de Gebruiker een voorstel. Indien de Gebruiker akkoord gaat met dit voorstel, ontvangt hij/zij een factuur. Na betaling van deze factuur, wordt de order uitgevoerd. Deze Ontwerpdiensten worden uitgevoerd door zelfstandige Interieurarchitecten waarmee INTERIORSS samenwerkt. INTERIORSS neemt hierbij niet deel aan de interactie tussen Gebruikers en de Interieurarchitecten. INTERIORSS heeft geen controle over de kwaliteit, timing, legaliteit, niet-levering of welk ander aspect dan ook van het door Interieurarchitecten geleverde werk, noch over de integriteit, verantwoordelijkheid of enige actie van welke Gebruiker of Interieurarchitect dan ook. Interieurarchitecten contracteren rechtstreeks Gebruikers. INTERIORSS faciliteert hierbij contracten door een platform aan te bieden voor de uitwisseling van Ontwerpdiensten. INTERIORSS is niet betrokken bij het daadwerkelijke contact tussen Gebruikers en Interieurarchitecten of bij de voltooiing van de OntwerpdienstenINTERIORSS wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af die kan ontstaan ​​tussen Gebruikers van haar Website, inclusief Interieurarchitecten.

2. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De Gebruiker zal zich houden aan alle auteursrechtelijke kennisgevingen, informatie en beperkingen die zijn opgenomen in de Inhoud van deze Website. U mag deze Website of enig deel van de Inhoud ervan niet reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, verzenden, afgeleide werken maken, vertalen, wijzigen, of anderszins exploiteren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan ​​door INTERIORSS. U mag op geen enkele manier commercieel gebruik maken van de informatie die op de Website wordt aangeboden of gebruik maken van de Website ten behoeve van een ander bedrijf, tenzij dit vooraf en schriftelijk uitdrukkelijk door INTERIORSS is toegestaan. INTERIORSS behoudt zich het recht voor om Diensten te weigeren, accounts te beëindigen en/of orders te annuleren naar eigen goeddunken, inclusief, zonder beperking, als INTERIORSS van mening is dat uw gedrag in strijd is met toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor de belangen van INTERIORSS.

3. FACTURATIE EN BETALINGSBELEID

Pakket LITE en PLUS: na het plaatsen van een order, wordt de Gebruiker naar een webpagina geleid waar gevraagd wordt om te betalen. Hier kan betaald worden via credit card of via PayPal. Er is ook de mogelijkheid om te betalen via overschrijving. Pas na het ontvangen van de betaling, start INTERIORSS met de uitvoering van de order. 

Pakket PREMIUM: bij een akkoord van de offerte, maakt INTERIORSS aan de Gebruiker een factuur op, in overeenstemming met de reeds ontvangen offerte. Deze offerte omvat een prijs voor de uit te voeren Ontwerpdiensten met een overeenkomstig te betalen bedrag, al of niet in schijven te betalen. De factuur zal verzonden worden naar de Gebruiker. Hierna kan de Gebruiker betalen online via credit card of via PayPal, of offline via overschrijving. Pas na het ontvangen van de betaling, start INTERIORSS met de uitvoering van de order. 

Bij alle facturen hanteert INTERIORSS een betaaltermijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum. In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, behoudt INTERIORSS zich het recht om de order te annuleren.

INTERIORSS is niet verplicht om kredieten te verstrekken, maar kan in verzachtende omstandigheden toestaan ​​om fouten die INTERIORSS heeft gemaakt te corrigeren, in alle gevallen naar eigen goeddunken van INTERIORSS.

4. GEEN AANKOOPVERPLICHTING

Indien u kiest voor PREMIUM en een eigen pakket samenstelt, ontvangt u een offerte. Dit voorstel omvat een overzicht van de diensten die INTERIORSS U kan leveren en dit met een vaste  prijs. Deze offerte is steeds vrijblijvend.

5. ANNULERINGEN

Annuleren van een order is mogelijk onder volgende voorwaarden: de annulering moet gebeuren binnen 14 dagen na het plaatsen van de order en de order mag nog niet uitgevoerd zijn. Onder deze voorwaarden kan ook het betaalde bedrag, indien reeds betaald is, terugbetaald worden. Na de termijn van 14 dagen en/of na de uitvoering van de order, is annulatie onmogelijk en is ook het terugvorderen van de betaling onmogelijk. Om een order te annuleren: stuur een mail naar admin@interiorss.be

Wij kunnen onze samenwerking met u zonder kennisgeving beëindigen voor gedrag waarvan wij van mening zijn dat deze onze Algemene Voorwaarden schendt of ons beleid schendt, schadelijk is voor andere Gebruikers of onze bedrijfsbelangen. Als INTERIORSS uw recht om de Diensten te gebruiken beëindigt of opschort voor één van deze redenen, heeft u geen recht op enige terugbetaling van uw eventueel ongebruikt saldo. Behalve het beëindigen of opschorten van de samenwerking, behoudt INTERIORSS zich het recht om gepaste juridische stappen te ondernemen.

Als u onbetaalde vergoedingen of onkosten hebt voor Diensten, of iets gerelateerd aan de Diensten op het moment dat de samenwerking wordt geannuleerd, dient u deze kosten en vergoedingen te betalen.

6. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

U gaat ermee akkoord dat u geen Vertrouwelijke Informatie openbaar maakt, overdraagt of gebruikt en niemand anders aanzet tot het openbaar maken, overdragen of gebruiken van Vertrouwelijke Informatie. U dient INTERIORSS onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van omstandigheden die ongeoorloofde openbaarmaking, overdracht of gebruik van Vertrouwelijke Informatie kunnen vormen. De term “Vertrouwelijke Informatie” betekent alle bedrijfsgeheimen van INTERIORSS, vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie en alle andere informatie en gegevens van INTERIORSS die niet algemeen bekend is bij het publiek of andere derde partijen die economische of andere waarde zouden kunnen verkrijgen, van het gebruik of de openbaarmaking ervan. Vertrouwelijke Informatie wordt geacht technische gegevens, knowhow, onderzoek, diensten, klanten, markten, software, ontwikkelingen, uitvindingen, processen, formules, technologie, ontwerpen, tekeningen, engineering, marketing, financiële of andere bedrijfsinformatie te omvatten.

7. AANSPRAKELIJKHEID

U erkent en gaat ermee akkoord dat u INTERIORSS alleen contacteert om Diensten te verlenen indien u akkoord gaat met bepaalde beperkingen van onze aansprakelijkheid jegens u en derden. Daarom stemt u ermee in om INTERIORSS niet aansprakelijk te houden voor enige schade en/of claims die kunnen opkomen met betrekking tot het gebruik van de Diensten, inclusief zonder beperking aansprakelijkheid voortvloeiend uit verband met het gedrag van enige Gebruiker of Interieurarchitect (inclusief stalking, handelingen van seksuele aard, handelingen van fysisch geweld, en vernietiging van persoonlijk eigendom).

Deze Website kan onnauwkeurigheden, fouten of typografische fouten bevatten. INTERIORSS garandeert niet dat de Inhoud foutloos of vrij van computervirussen, contaminanten of andere schadelijke items zal zijn. Voor zover toegestaan door de wet, is INTERIORSS niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de gebruik van deze Website.

INTERIORSS kan op verzoek van de Gebruiker aannemers adviseren, die belast worden met de uitvoering van het ontwerp, zoals opgemaakt door een Interieurarchitect. INTERIORSS is hierbij enkel raadgever en zal in geen geval instaan voor het in gebreke blijven van één of andere bouwpartner(s). INTERIORSS is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor vergissingen en fouten van andere bouwpartners zoals van aannemers, ingenieurs e.a. INTERIORSS is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de gebreken eigen aan de opvatting of vervaardiging van materialen en/of leveringen. INTERIORSS zal geen geldelijke gevolgen dragen zo andere bouwpartners in gebreke blijven hoe dan ook. Hetzelfde geldt wat betreft schade, die de Gebruiker lijdt als gevolg van handelingen van aannemers of leveranciers in strijd met het ontwerp, zoals opgemaakt door een Interieurarchitect.

Mogelijk ontvangt de Gebruiker van ons een shoppinglijst, als onderdeel van een aangekocht pakket of aangekochte Diensten. Een shoppinglijst is een opsomming van meubels en accessoires die INTERIORSS opmaakt op basis van de vraagstelling van de Gebruiker. Deze shoppinglijst omvat telkens een foto, een omschrijving, de prijs (en eventuele korting) en een link waar het item online gekocht kan worden. De Gebruiker dient echter wel zelf de order te plaatsen op de webshop om de voorgestelde meubels en accessoires aan te kopen. INTERIORSS is niet betrokken bij de uitvoering van een contract tussen Gebruikers en leveranciers en wijst hierbij alle aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid af voor elke kwestie die voortkomt uit een transactie tussen Gebruikers en leveranciers. Alle orders die worden geplaatst bij leveranciers, zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van de respectievelijke leverancier.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Deze Website is eigendom van en wordt beheerd door INTERIORSS. Alle rechten, titels en belangen in en op de Inhoud die op deze Website wordt verstrekt, zijn eigendom van INTERIORSS of van onze respectieve externe auteurs, ontwikkelaars of leveranciers. Tenzij anders uitdrukkelijk bepaald door INTERIORSS, mag geen van de Inhoud op enigerlei wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, geüpload, gepost, weergegeven, verzonden of gedistribueerd. U moet contact opnemen met info@interiorss.be als u vragen hebt over het verkrijgen van dergelijke licenties. INTERIORSS verkoopt, licentieert of verstrekt geen andere Inhoud dan die specifiek geïdentificeerd door INTERIORSS. Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend, zijn voorbehouden aan INTERIORSS.

INTERIORSS bezit of heeft het recht om alle Inhoud te gebruiken, evenals de selectie, rangschikking en verbetering van dergelijke Inhoud. De Inhoud wordt beschermd door de nationale en internationale wetten op auteursrechten, patenten en andere eigendomsrechten en wetten. Gebruikers mogen niets van de geleverde Diensten kopiëren, downloaden, gebruiken, herconfigureren, tenzij hier anders vermeld zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van INTERIORSS.

De handelsmerken van INTERIORSS, waaronder zonder beperking “interiorss”, “maak van je thuis een bijzondere plek”, “ontdek de ontwerpservice op maat van je bedrijfsbehoeften”, “De beste manier om jouw interieur te vernieuwen”, het INTERIORSS-logo, alle afbeeldingen en teksten zijn handelsmerken van INTERIORSS. Alle andere handelsmerken, logo’s en/of handelsnamen die verschijnen via de Diensten zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. U mag geen van deze merken, logo’s of handelsnamen kopiëren of gebruiken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

9. OVERMACHT

Indien INTERIORSS, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om aan haar verplichtingen te voldoen, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel/gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht dan wel definitief, op te schorten zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: inbeslagname, ziekte, oorlog, blokkade, opstand, staking, tekort aan transportmiddelen, schaarste aan diensten, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij INTERIORSS, hetzij bij één van haar leveranciers.

10. RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing. Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar INTERIORSS haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij INTERIORSS hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

11. TAAL

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen erkent de Gebruiker dat de taal van deze Algemene Voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met INTERIORSS. De oorspronkelijke taal van deze voorwaarden is Nederlands. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een toegift naar de Gebruiker toe.

 

Bijgewerkt op 21 januari 2019